voda a krajina
krajinné inženýrství s rozumem i citem

voda a krajina

Pracujeme v krajině pro lidi i přírodu

Naše krajina byla dlouhodobě formována jak samotnou přírodou tak člověkem.
Lidské zásahy do krajiny mají ale často nezamýšlené důsledky a umocňují pak negativní přirozené jevy jako jsou povodně, eroze půdy nebo nedostatek vody.

Krajinné inženýrství nám pomáhá nalézat taková řešení, která budou co nejvíce respektovat přirozené procesy a přitom nám umožní krajinu hospodárně využívat a příjemně v ní žít.

Zabýváme se různými oblastmi vody v krajině

Vždy s důrazem na přírodě blízká řešení.

Krajinné inženýrství - naše služby

Krajinné inženýrství je oborem, který se zabývá rozvojem krajiny a jejím plánováním.

posuzujeme

S pomocí moderního softwaru provádíme srážko-odtokové studie, posouzení vodohospodářských děl, protipovodňových a krajinotvorných opatření a jejich hydraulických charakteristik. Specializujeme se na 2D hydrodynamické modelování.

projektujeme

Máme dlouhodobé zkušenosti v projektování revitalizace potoků a rašelinišť, rekonstrukce a návrhů rybníků a tůní. Zabýváme se návrhy přírodě blízkých protipovodňových opatření a rekultivací území dotčených těžbou.

Realizujeme

Vlastními silami se zabýváme realizací spíše menších staveb, ale ve spojení s našimi partnery jsme schopni zrealizovat i vaše největší představy..

Dozorujeme

V případě potřeby jsme pro vás schopni vést technický dozor na stavbách v rámci krajinného inženýrství a vodního hospodářství.

máme široký záběr služeb

icon

Revitalizace toků

Snažíme se, aby technicky upravené vodní toky byly opět s přirozeným hydraulickým režimem a mohly tak být znovu domovem mnoha vodních organismů.

icon

Rybníky a jezírka

Navrhujeme rekonstrukce starých (nefunkčních) rybníků, kterých je stále v krajině spousta a také prosazujeme výstavbu nových nádrží, tůní a přírodních jezírek.

icon

Mokřady a rašeliniště

Máme blízký dobrovolnický vztah k revitalizaci rašelinišť v Krušných horách a navrhujeme a zajišťujeme tyto revitalizace i jako profesionálové.

icon

protierozní opatření

Převážně v rámci návrhu komplexních pozemkových úprav zajišťujeme návrh protierozních opatření s důležitým zřetelem na začlenění takových opatření do krajiny.

icon

Protipovodňová opatření

Navrhujeme zejména tzv. přírodě blízká protipovodňová opatření, která mají úzký vztah k oboru revitalizace toků a budování malých vodních nádrží a krajinařině jako takové.

icon

Hydrologické modelování

Pro zajištění uvedených činností jsme schopni vytvářet hydrologické a hydraulické modely řešených území a vodních toků. Naší specialitou je 2D hydrodynamické modelování.

ukázky našich hydromodelů

3D MODEL PRŮTOKU VODY RYBÍM PŘECHODEM

2D HYDRODYNAMICKÝ MODEL REVITALIZACE MALÉHO VODNÍHO TOKU