Hydrologický posudek DNT Březno

DNT březno - odnos splavenin současný

Hydrologický posudek DNT Březno

V předpolí hnědouhelného lomu Doly nástup Tušimice byl problém s obnaženými zeminami a jejich odnosem do vodního toku mimo dobývací území. Účelem posudku tedy bylo vytvořit podklady pro návrh možných úprav, které by zabránily odnosu zemin nebo ho alespoň omezily. Byl prováděn výpočet srážko-odtokového modelu povodí jako podklad pro erozní model.

Leave a Reply