Kořenová čistírna s horizontálním průtokem

Kořenová čistírna s horizontálním průtokem

Kořenová čistírna s horizontálním průtokem

Kořenová čistírna s horizontálním podpovrchovým průtokem je jedním z nejběžnějších typů, s kterým se můžeme setkat. Je tvořena výkopem různé hloubky (0,5 – 1 m), který je vyplněn hydroizolační fólií a geotexilií a štěrkem jako filtračním materiálem. Na vtoku a na odtoku je používán hrubší štěrk frakce 36/63 nebo 63/125, kdežto v samotné čistící zóně se používá jemnjší štěrk (kačírek) frakce 8/16 nebo 4/8.

Odpadní voda prochází horizontálně z jedné strany filtračního pole na druhou a tvoří souvislou hladinu, jejíž výšku je možné regulovat pomocí zařízení (např. flexibilní potrubí) umístěném v regulační šachtě na konci čistírny.

Hlavní mechanismy redukce znečištění odpadní vody jsou filtrace, sedimentace a zvláště pak mikrobiální aktivita. Mikrobiální procesy v tomto typu kořenové čistírny probíhají většinou v anaerobním nebo v anoxickém prostředí. Aerobní prostředí se nachází hlavně poblíž kořenů mokřadních rostlin a při povrchu filtračního lože. Tento typ čistírny zvládá velice dobře redukci nerozpuštěných látek, organického znečištění (BSK5) a patogenů. Vzhledem k převážně anaerobnímu prostředí není však vhodný pro redukci amoniakálního dusíku.

Z hlediska potřebné plochy pro dostatečné snížení organického znečištění se jedná o typ relativně náročný na plochu s potřebou 5 m²/EO a více. V případě požadavku na dostatečnou redukci amonikálního dusíku by potřebná plocha na 1 EO přesahovala 10 m²/EO, což už je nereálné z hlediska investičních nákladů a proto je lepší používat tento typ filtračního pole pouze ve spojení s účinějšími druhy kořenových čistíren anebo pro méně znečištěnou odpadní vodu (např. šedá voda).