Jak na povolení kořenové čističky (ale obecně i jiného vodního díla)

Jak na povolení kořenové čističky (ale obecně i jiného vodního díla)

Jak na povolení kořenové čističky (ale obecně i jiného vodního díla)

Jen projektová dokumentace nestačí

Náš jeden klient nám před nedávnem zaslal fotku dokumentace se všemi dalšími “papíry”, která je připravena k podání spolu se žádostí o územní rozhodnutí na stavební úřad pro povolení kořenové čističky. Komentář k dané fotce zněl prostě: “to množství papírů je prostě NEUVĚŘITELNÝ“.

projektová dokumentace na kořenovou čistírnu

Ale co je to vlastně všechno za papíry a proč jsou k povolení čistírny (nebo třeba rybníku) třeba? Jak probíhá takové územní řízení a stavební povolení a co všechno se musí zajistit? To jsou jistě otázky, které dle mých zkušeností, napadají hodně našich klientů, a proto jsem se rozhodl, že se pokusím dané téma trochu osvětlit.

Územní řízení

Takže co je to územní řízení? Jedná se o správní řízení vedené stavebním úřadem, které ve své podstatě řeší, na kterých pozemcích a za jakých podmínek je možné stavbu umístit. Jelikož čistírna odpadních vod je vodní dílo, tak se jí uzemní řízení týká vždy (Je zde tedy výjimka malých čistíren, které jsou dodávány jako výrobek a mohou být pouze ohlášeny, ale to zatím není vůbec případ kořenovek vůbec netýká, i když v budoucnu se chystáme uvést i kořenovku jako výrobek).

Před územním řízením je potřeba zajistit všechny přílohy nutné k vyřízení žádosti. A to je právě velká část těch papírů na fotografii. Co je to tedy všechno za přílohy?
Je to dokumentace stavby, která v tomto v případě v textu a výkresech obsahuje vše potřebné z níže uvedeného (dvě paré vpravo nahoře):

  • Doklad prokazující vlastnické právo žadatele (katastrální mapa).
  • Seznam a adresy oprávněných osob z věcných práv k pozemkům nebo stavbám, na kterých se stavba umisťuje.
  • Seznam a adresy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

No a pak je to následující

  • závazná stanoviska dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí
  • a stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.

To znamená, že ještě před podání žádosti na stavební úřad je potřeba obeslat takové organizce jako je ČEZ, České Radiokomunikace, CETIN, RWE a pak také státní podnik Povodí dle působnosti, oddělení životního prostředí, Lesy ČR apod. To se mění podle toho, kde je stavba umísťována a jestli je výtok z čistírny do vsaku nebo do vodního toku. Co je potřeba vše zajistit Vám povědí na příslušném stavebním úřadě. Vydáním územního rozhodnutí to ale bohužel nekončí. Poté je nutné zažádat o stavební povolení.

Stavební (vodoprávní) povolení kořenové čističky

V případě vodního díla vydává stavební povolení tzv. speciální stavební úřad (vodoprávní úřad), což je většinou oddělení životního prostředí pověřené obce. My děláme dokumentace pro malé kořenovky vždy tak, že se jedná o společnou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení a i všechny ty vyjadřovačky jsou pro obě správní řízení, takže odpadá nutnost absolvovat celé kolečko znovu před stavebním povolením.

Vybavte se trpělivostí

A jak dlouho to celé vlastně trvá? No, předem je nutné říct, že pod tři měsíce se nelze dostat ani teoreticky. Měsíc až dva totiž čekáte až se vám vrátí vyjádření od různých dotčených orgánů a správců sítí. Poté je lhůta 30 dnů pro územní řízemní, pokud si tedy stavební úřad nevyžádá ještě něco k doplnění, nebo není úřadník zrovna na dovolené. A pak je samozřejmě dalších (teoretických) 30 dnů na vyřízení stavebního povolení..

Na našich  stránkách nalezenete také další informace na téma “kořenové čistička povolení” a na otázku Mohu mít vlastní čistírnu, když je v obci kanalizace?

Update (14. 3. 2016):

Dle Doing Business je průměrná délka pro vydání stavebního povolení (pro sklad) 247 dnů, což Českou republiku posouvá až někam na dno žebříčko vyspělých zemí a přeskakují nás v této chrakteristice i rozvojové země.

 

Leave a Reply